سیفتی باکس

سیفتی باکس با نام علمی sharp container ظرفی است از مواد پلیمر نفتی و کاملا یکبار مصرف با قابلیت نگهداری و حفظ پسماندههای تیز و برنده وهمچنین سرنگهای پزشکی که پس از پر شدن تا خط نشانه توسط درپوش قرمز رنگ کاملا پلمپ شده و سپس دفع بهداشتی میشود.مواد بکاررفته امکان بازگشت سیفتی باکس به طبیعت را پس از دفع و سوزاندن فراهم میکند و کاملا برای محیط زیست بی خطر است .

توضیحات

وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﻣﺤﺼﻮل
دھﺎﻧﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮوی درب ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎز وﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.

درب ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز اﯾﺠﺎد اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺳﺎده اﺷﯿﺎ ﺑﺎ ھﺪاﯾﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ودر در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮوج آﻧﮫﺎ را در ﺻﻮرت ﺳﻘﻮط اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ.

روی ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﻇﺮف ﯾﮏ ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺷﯿﺎرھﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه روی دھﺎﻧﻪ ورود اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ و ﺑﺪون آﻟﻮده ﺷﺪن دﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﮫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﯿﻔﺘﯽ ﺑﺎﮐﺲ اﺷﯿﺎ ﺗﯿﺰ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺰ وﺷﮑﻞ ﺷﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮده و آﻧﮫﺎ را از ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺳﯿﻔﺘﯽ ﺑﺎﮐﺲ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ھﻮﻟﺪر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻤﮫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪازھﮫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دارد ﺑﻪ دﯾﻮار ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺮ ﺷﺪن ﻣﯿﺘﻮان آن را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺳﯿﻔﺘﯽ ﺑﺎﮐﺲ ﺟﺪﯾﺪ را ذاﺧﻞ آن ﻗﺮار داد .اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﻔﺘﯽ ﺑﺎﮐﺲ در ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺎرھﺎ ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی اﺷﯿﺎ ﺗﯿﺰ و ﺑﺮﻧﺪه وﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد .و از ﻟﺤﺎظ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

نحوه استفاده :

 • پس از باز کردن درب کارتن به تعداد دلخواه سیفتی باکس( سطل) همراه با درب مورد نظر را از داخل کارتن بردارید.
 • دقت فرمایید به تعداد سیفتی باکس، درپوش داخل کارتن قرار داده شده است بنابراین به ازای هرکدام یک درپوش بردارید.
 • هر سیفتی باکس می بایست دسته داشته باشد. درب را روی سطل قرار داده و با فشار نسبتآ محکم آن را جا بیاندازید. دقت فرمایید درب می بایست در دو یا سه مرحله فشار آوردن و آن هم در اطراف درب جا شود. از محکم بودن درب مطمئن شوید.
 • – سیفتی باکس آماده استفاده می باشد در پوش را همواره در محیط کار داشته باشید تا بلافاصله وقتی سیفتی باکس پر شد پس از قفل کردن درب چرخان، درپوش را روی آن قرار دهید.
 • نحوه قفل شدن درب : در جهت بسته شدن درب متحرک فشار محکمی وارد نمایید وقتی از عدم برگشت درب در جهت عکس مطمئن شدید درب قفل گردیده است.
 • توجه داشته باشید درب چرخان می بایست یکبار قفل شود پس از قفل کردن اصرار بر فشار بیشتر روی آن نداشته باشید. می بایست پس از قفل شدن درب درپوش را روی آن قرار دهید.

سیفتی باکس های تولید شده توسط شرکت بهارزیست تهران دارای ویژگیها و مزیتهای قابل توجهی به شرح زیر برای شما مصرف کننده محترم می باشد:

 • سهولت در باز وبسته شدن درب چرخان .
 • امنیت و استحکام درب بزرگ در حالت اتصال به سطل .
 • استحکام قسمتی که می بایست سر سوزن را در آن قرار داد تا از سرنگ جدا شود .
 • کم بودن فضا میان محل درب چرخان و درب ثابت، جهت عدم خروج ضایعات آلوده از داخل سیفتی باکس .
 • – وجود درپوش که بعد از زمان پر شدن سیفتی باکس روی قسمت بالا قرار داده می شود از مواردی استثنایی است که باعث جلوگیری از بروز هرگونه ریسک و اتفاق در اثر افتادن سیفتی باکس را می نماید، این درپوش در حمل سیفتی باکس بسیار کمک کننده و موثر است.

نکات ایمنی :

 • سیفتی باکس می بایست روی سطح صاف و بصورت ایستاده استفاده شود.
 • سیفتی باکس نباید بیافتد ، چنانچه این اتفاق افتاد بلافاصله آن را بردارید و از عدم خروج هرگونه شی از داخل آن مطمئن شوید.
 • هر سیفتی باکس یک خط نشانه جهت حداکثر ظرفیت دارد . هرگاه اشیا داخل آن تا این خط ظرفیت رسید می بایست درب آن قفل شود و درپوش روی آن قرار گیرد.
 • بلافاصله که از پر شدن سیفتی باکس مطمئن شدید و درپوش را روی آن قرار دادید به قسمت زباله های بیمارستانی انتقال دهید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیفتی باکس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *